Ubo

Introductie UBO-Registratieplicht in Nederland

Jul 25, 2020
Saturday, July 25, 2020

Introductie UBO-Registratieplicht
in Nederland vanaf 27 September 2020

 1. Inleiding

Vanaf 27 september 2020 treedt in Nederland de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’, kortweg aangeduid als het UBO-register[1], in werking. Elke in Nederland opgerichte vennootschap of andere juridische entiteit dient haar UBO-informatie op te geven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. De invoering van het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving en moet bijdragen aan het voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

 1. Wie is registratieplichtig?

Registratieplichtigen zijn naar Nederlands recht opgerichte entiteiten zoals:

 • NV’sen BV’s, behoudens beursgenoteerde vennootschappen en hun 100% dochters;
 • Europese naamloze vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen met hun statutaire zetel in Nederland;
 • stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden; en
 • kerkgenootschappen 

 

 1. Wie is UBO?

Per type registratieplichtige is aangegeven welke categorie natuurlijke personen ‘in elk geval’ wordt beschouwd als UBO. Daarbij is aangegeven dat er geen sprake is van een limitatieve opsomming en dat ten aanzien van één registratieplichtige meerdere UBO’s kunnen bestaan.

In het geval van NV’s en BV’s zijn UBO’s de natuurlijke personen die direct of indirect meer dan 25% van de (toonder) aandelen of van de stemrechten of van het eigendomsbelang houden in de vennootschap, of die via andere middelen uiteindelijk eigenaar zijn van of de feitelijke zeggenschap hebben over de vennootschap. Wanneer geen UBO kan worden achterhaald of twijfel bestaat welke natuurlijke personen UBO van een vennootschap zijn wordt het hoger leidinggevend personeel van de vennootschap als UBO aangemerkt.

 1. Welke UBO-informatie wordt geregistreerd?

Registratieplichtigen dienen van elke UBO bepaalde informatie bij het handelsregister aan te leveren. Een deel van deze informatie is in het handelsregister publiek toegankelijk. Het andere deel van de aan te leveren informatie is uitsluitend toegankelijk voor bevoegde autoriteiten.

Publiek toegankelijke UBO-informatie:

 • voornaam en achternaam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat; en
 • aard en omvang van het economisch belang van de UBO (in bandbreedtes, bijvoorbeeld 25-50%).

Niet-publiek toegankelijke UBO-informatie:

 • burgerservicenummer/ buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
 • geboortedag;
 • geboorteland en -plaats;
 • woonadres;
 • afschrift van geldig identiteitsdocument; en
 • afschrift van document(en) waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft en waaruit de aard en omvang van het door de UBO gehouden economisch belang blijkt.

De gegevens hoeven niet te worden opgegeven indien de UBO minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is of indien de UBO door het Openbaar Ministerie of door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wordt beveiligd.

 

 1. Wat zijn de gevolgen?

 Voor registratieplichtigen is een verplichting geïntroduceerd om de UBO-informatie aan te leveren  bij de eerste inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en ervoor te zorgen dat die informatie te allen tijde juist en volledig is. Voor UBO’s geldt een meewerkverplichting, die inhoudt dat de UBO’s alle relevante informatie moeten aanleveren zodat registratieplichtigen aan hun registratieverplichting kunnen voldoen.

Naar Nederlands recht opgerichte entiteiten die reeds in het handelsregister zijn ingeschreven, hebben bij inwerkingtreding van de Implementatiewet tot achttien maanden nadien de tijd om aan hun registratieplicht te voldoen, te weten uiterlijk 27 maart 2022.

Overtreding van de registratieplicht wordt beschouwd als een economisch delict en kan zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden gehandhaafd.

 

Voor nadere informatie gelieve contact opnemen met:

Anjli Finessi, belastingadviseur, finessi@bakertillycuracao.com

Wilco van Oosten, belastingadviseur, vanoosten@bakertillycuracao.com

Arthur van Aalst, advocaat-belastingkundige, vanaalst@bakertillycuracao.com

 

 

 

[1] UBO staat voor “ultimate beneficial owner” ofwel uiteindelijk gerechtigde en is altijd een natuurlijk persoon

Don't miss our latest news
Subscribe to our newsletter