Noodfonds 2

Noodsteunpakket voor ondernemers voor tegemoetkoming in de loonkosten en een eenmalige kredietfaciliteit

Apr 18, 2020
Saturday, April 18, 2020

Noodsteunpakket voor ondernemers voor tegemoetkoming in de loonkosten en een eenmalige kredietfaciliteit

Inleiding

De Regering van Curaçao heeft voor ondernemers een noodpakket samengesteld bestaande uit onder meer (i) een tegemoetkoming in de loonkosten, de zogenoemde noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (“NOW”) en (ii) een eenmalige kredietfaciliteit met aangepaste voorwaarden. Beide steunmaatregelen worden in dit memo samengevat.

 

 1. Tegemoetkoming in de loonkosten (NOW)

Het doel van de NOW is het behouden van banen, ook als er voor de werknemers tijdelijk geen werk is, en het tegengaan van bedrijfsfaillissementen. De ondernemer wordt middels de NOW geholpen door het ontvangen van een tegemoetkoming in de loonkosten voor zijn werknemers.

 

1.1       Voorwaarden voor een tegemoetkoming voor de maand april[1]

De voorwaarden om aan de tegemoetkoming te voldoen zijn de volgende:

 • de ondernemer moet al zijn vaste werknemers volgens de geldende arbeidsovereenkomsten in dienst houden tot het aflopen van die overeenkomsten en volledig blijven doorbetalen;
 • de ondernemer moet in april 2020 een omzetdaling van tenminste 25% hebben ten opzichte van april 2019[2];
 • de ondernemer moet actief zijn in een van de volgende branches:
  • hotels, appartementenverhuur aan toeristen, reisbureaus, restaurants en cafés;
  • verhuurbedrijven (behalve onroerend goed);
  • transport en opslag (behalve expediteurs, cargadoors, bevrachters en overslag);
  • amusement (behalve radio- en televisie-industrie en loterijen), attracties en cultuur;
  • sportscholen, sportaccommodaties en duikscholen;
  • schoonmaakbedrijven en (auto-)wasserijen;
  • bewakings- en alarmdiensten;
  • uitzendbureaus en personeelsadvies;
  • hoveniersbedrijven en dierenverzorging;
  • kapperszaken en overige persoonlijke dienstverlening;
  • detailhandel non-food (behalve apotheken, medische artikelen, benzinestations en dierenbenodigdheden);
  • detailhandel food (alleen alcoholhoudende dranken, tabak en consumptie-ijs);
  • handel (behalve supermarkten, handel in brandstoffen en handel in farmaceutische producten);
  • bouwnijverheid;
  • installatiebedrijven;
  • industrie (behalve voedingsmiddelen, papier, aardolie en producten voor reiniging en ontsmetting en medische producten);
  • reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen;
  • mijnbouw;
  • zorg (alleen medische labs, ergo/fysiotherapeuten en kinderdagverblijven); en makelaars en taxateurs.
 • de omzetdaling mag geen andere oorzaken hebben dan de Covid-19 crisis;
 • de ondernemer dient de belasting en sociale premies gewoon af te dragen[3]. Deze afdracht is een voorwaarde voor een mogelijke tegemoetkoming in een volgende periode;

 

1.2       De tegemoetkoming

De tegemoetkoming betreft een geldbedrag van 80% van het percentage aan verwachte omzetdaling maal de loonsom (per werknemer op die datum, tot aan het maximum SVB-loon) van april 2020. Het betreft de loonsom[4] van alle werknemers die op 28 februari 2020 in dienst waren en statutair directeuren die op 15 juli 2019 in het SVB-bestand waren opgenomen en nog in dienst zijn. De loonsom bedraagt niet meer dan het maximum SVB-loon van NAf 5.781 per persoon per maand[5].

De regeling geldt o.a. niet voor werknemers met een nul-urencontract, stagiaires, aandeelhouders die niet in loondienst zijn, eigenaren van eenmanszaken, statutaire directeuren van bedrijven zonder verdere werknemers en voor overheids-N.V.’s.

Onderstaand een aantal rekenvoorbeelden van tegemoetkomingen die door de overheid zijn gegeven:

Verwachte omzetdaling in april 2020 is 90% t.o.v. april 2019

Tegemoetkoming = 80% X 90% = 72% van de loonsom van april 2020 wordt betaald.

Verwachte omzetdaling in april 2020 is 40% t.o.v. april 2019

Tegemoetkoming = 80% X 40% = 32% van de loonsom van april 2020 wordt betaald.

Naar verwachting wordt het geldbedrag tussen 23 en 27 april 2020 op de door de ondernemer aangegeven bankrekening gestort.

Een aanvrager die een tegemoetkoming ontvangt, verplicht zich om voor 15 mei een beknopt ‘recovery plan’ en de aangiften OB en sociale premies voor april 2020 in te dienen.

Let op: indien de werkelijke omzetdaling uiteindelijk minder blijkt te zijn dan als verwacht is opgegeven, dan wordt het verschil, zonder boete, van de ondernemer teruggevorderd.

Let op: iedere ondernemer die een NOW tegemoetkoming ontvangt, heeft ook recht op een vergoeding van de werkgeversbijdrage (van 9,5%) van de AOV/AWW voor zijn werknemers. De vrijstelling van de afdracht voor de werkgeversbijdrage van de AOV/AWW, als onderdeel van het 1e deel van het Solidariteitspakket (‘Alivio 1’), komt daarmee voor april te vervallen.

 

1.3       Verplichte aanlevering van bescheiden

Bij de aanvraag voor de tegemoetkoming dienen tenminste de volgende bescheiden te worden aangeleverd:

 • een kopie van de aangifte omzetbelasting van april 2019;
 • een kopie van de aangifte ZV/OV van februari 2020;
 • een lijst met namen en sedula nummers van de werknemers op 28 februari 2020;
 • een lijst met namen en sedula nummers van statutair directeuren op 15 juli 2019;
 • een lijst met namen en sedula nummers van statutair directeuren die na 15 juli 2019 uit dienst zijn getreden.

Let op: NOW aanvragen voor een tegemoetkoming voor april kunnen gedurende slechts 5 dagen (van 18 t/m 22 april 2020) worden ingediend via de website https://www.fondodisosten.org. Na woensdagnacht (22 april) om 24.00 uur worden de aanvragen niet meer geaccepteerd!

 

 1. Eenmalige kredietfaciliteit

Naast een vergoeding in de loonkosten kunnen ondernemers die getroffen zijn door de Corona-crisis een eenmalige kredietfaciliteit met aangepaste voorwaarden aanvragen om vaste lasten zoals de huur te dekken.

2.1       Voorwaarden voor kredietfaciliteit

De volgende ondernemers komen in aanmerking:

 • Micro ondernemers: 1-4 werknemers met een jaarlijkse omzet minder dan NAf 0,5 miljoen
 • Kleine ondernemers: 5-10 werknemers met een jaarlijkse omzet minder dan NAf 0,5 miljoen
 • Middelgrote ondernemers: 11-50 werknemers met een jaarlijkse omzet van NAf 0,5 tot NAf 5 miljoen

Deze ondernemers dienen:

 • hun activiteiten geheel of gedeeltelijk te hebben moeten staken (restaurants, kapsalons en barbershops, schoonheidssalons, etc.) als gevolg van de wettelijke Covid-maatregelen (zoals de 2-meterregel);
 • op Curaçao gevestigd te zijn;
 • de eigenaar/directeur dient te beschikken over een geldig identiteitsbewijs of een geldig verblijfsdocument;
 • ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel of moeten zich alsnog inschrijven;
 • tenminste sinds 1 oktober 2019 operationeel te zijn (minimaal 6 maanden operationeel);
 • hun financiële gegevens te overleggen waaruit blijkt dat de onderneming hulp nodig heeft;
 • in verband met de Corona-crisis en waar mogelijk aanpassingen in hun bedrijfsmodel te hebben gedaan of hiertoe bereid te zijn.

2.2       De kredietfaciliteit

De kredietfaciliteit ziet op een krediet met terugbetalingscondities met maximaal 12 maanden gratie en tegen een lage rente van 2%. De faciliteit wordt aangegaan met financiële instellingen zoals Qredits, Korpodeko en mogelijk andere banken. Onderdeel van het verkrijgen van de faciliteit is een verplichte coaching en advisering door de financiële instelling.

2.3       Verplichte aanlevering van bescheiden

Bij de aanvraag voor de kredietfaciliteit dienen tenminste en indien van toepassing de volgende bescheiden te worden aangeleverd:

 • een kopie van het KvK-uittreksel;
 • een kopie van de CRIB-nummer verklaring;
 • een kopie van de statuten van de vennootschap;
 • een kopie van het aandeelhoudersregister;
 • een kopie van het vennootschapscontract;
 • een kopie van het huurcontract;
 • een kopie van de bedrijfsvergunningen;
 • een kopie van de bankafschriften maart en april 2020;
 • een bewijs van bestaande leningen (met datum en openstaande schuld);
 • een kopie van de schuldverklaring SVB en/of Belastingdienst;
 • een kopie van de aangiftes loonbelasting en omzetbelasting van januari t/m april 2020;
 • de recente jaarcijfers;
 • een offerte voor de investering die zal helpen met de gevolgen van COVID-19; en
 • een overzicht van de vaste maandelijkse kosten voor maart en april voor de jaren 2019 en 2020.

De kredietfaciliteit kan worden aangevraagd via de website https://www.fondodisosten.org.

Voor meer informatie gelieve contact opnemen met:

Anjli Finessi, belastingadviseur, finessi@bakertillycuracao.com

Frank Groenewegen, accountant, groenewegen@bakertillycuracao.com

Arthur van Aalst, advocaat-belastingkundige, vanaalst@bakertillycuracao.com

 

[1] Afhankelijk van de ontwikkelingen zal dit mogelijk ook voor opvolgende maanden kunnen gelden.

[2] Ondernemingen die na 1 april 2019 zijn opgericht of niet OB-plichtig zijn en daardoor geen omzet voor april 2019 kunnen aantonen, komen nog steeds in aanmerking voor de NOW maar dienen hiervoor contact via trahado@fondodisosten.org op te nemen.

[3] Ieder bedrijf dat een NOW-tegemoetkoming ontvangt, heeft ook recht op een tegemoetkoming voor de werkgeversbijdrage AOV/AWW. Zie paragraaf 1.2.

[4] Onder de loonsom vallen niet de vakantietoeslag of aanvullende kosten zoals pensioenpremie.

[5] Indien meer wordt verdiend dan dit maximum kan worden overwogen dat de ondernemer en de werknemer onderling afspraken maken over uitstel van betaling voor het meerdere.

Don't miss our latest news
Subscribe to our newsletter