Changes in realestate tax nld

Wijzigingen Onroerendezaakbelasting

Feb 17, 2020
Monday, February 17, 2020

Wijzigingen Onroerendezaakbelasting Curacao

Als gevolg van een wetwijziging in Curacao zijn er situaties ontstaan waardoor eenieder verplicht wordt om een (vormvrije) aangifte onroerendezaakbelasting (hierna “OZB”) te doen.

In dit memo geven wij u meer details over in welke situaties u verplicht bent een (vormvrije) aangifte OZB te doen en wat er in deze aangifte moet worden opgenomen.

Situaties waarin een OZB aangifte verplicht is

De OZB wordt in principe geheven wanneer er een belastingaanslag door de inspecteur wordt opgelegd.  Door een wetswijziging in 2019 is eenieder verplicht geworden om een (vormvrije) aangifte OZB te doen indien één van de volgende situaties zich voordoet:

  • een onroerende zaak wordt verkregen --> binnen twee maanden na de verkrijging, moet aangifte daarvan worden gedaan;
  • een onroerende zaak verandert in waarde door wijzigingen[1] (met een minimum van NAf 25.000) --> binnen twee maanden na de wijziging moet de aangifte worden gedaan; en
  • 12 maanden na afloop van een kalenderjaar heeft een belastingplichtige nog geen belastingaanslag OZB ontvangen --> binnen twee maanden na die 12 maanden moet de aangifte worden gedaan.

 

Aangifte verplichting wanneer afgelopen vijf jaren geen OZB-aanslag ontvangen of bij onjuiste waarde onroerend goed

Mocht in de afgelopen vijf jaar[2] geen aanslag OZB zijn ontvangen dan wel de waarde van de onroerende zaak met meer dan 5% ten opzichte van de waarde van de aanslag zijn gewijzigd, dan dient uiterlijk 29 februari 2020 een (vormvrije) aangifte OZB te worden ingediend.
Bij twijfel of er de afgelopen vijf jaar een aanslag OZB is opgelegd, kunt u bij de Ontvanger een debiteurenoverzicht opvragen en aan de hand van dit overzicht nagaan of een aanslag OZB is opgelegd.

Wat dient de vormvrije aangifte OZB te vermelden

In de vormvrije aangifte OZB dient tenminste het volgende te worden opgenomen:

  • de naam, het adres en het CRIB-nummer van de belastingplichtige;
  • de verkrijgingsdatum van de onroerende zaak;
  • krachtens welk recht de onroerende zaak wordt gehouden (bijvoorbeeld eigendom, bezit of beperkt recht);
  • het adres van de onroerende zaak; en
  • een indicatieve waarde van de onroerende zaak (gebaseerd op een redelijke schatting; er hoeft geen taxatierapport op te worden gemaakt).

Het niet doen van deze verplichte aangifte OZB kan een boete van maximaal 100% van de verschuldigde belasting tot gevolg hebben. Tevens bedraagt de termijn waarbinnen de Inspecteur een navorderingsaanslag OZB mag opleggen in geval de vereiste aangifte niet is gedaan tien jaren (in plaats van vijf jaren). 

Voor nadere informatie gelieve contact opnemen met:

[1] De wijziging kan zowel hoger (bijvoorbeeld door een uitbreiding) als lager (bijvoorbeeld als gevolg van brand) uitvallen.

[2] Op basis van de overgangsregeling dient een ieder die op 1 september 2019 het eigendom, bezit of beperkt recht heeft van een onroerende zaak dan wel een opstal heeft op huurgrond van het Land, maar geen aanslag OZB heeft ontvangen in de afgelopen vijf jaar dan wel indien de waarde van de onroerende zaak is gewijzigd, een aangifte in te dienen.

Don't miss our latest news
Subscribe to our newsletter